Skip to main content

Disclaimer

Nederlands (english below)

De informatie zoals opgenomen op de website van Eagle Accounting B.V. is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden.

Door de veranderlijke aard van wet- en regelgeving en informatie in het algemeen en de intrinsieke risico’s van elektronische communicatie, kunnen er vertragingen, gebreken of andere onvolkomenheden optreden in de op deze website verstrekte informatie. De informatie op deze website mag niet worden beschouwd als professioneel advies. Wij raden u aan advies in te winnen door contact op te nemen met Eagle Accounting B.V., voordat u beslist of handelt.

Hoewel wij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten in de samenstelling en het onderhoud van de op deze website verstrekte informatie, kan Eagle Accounting B.V. niet garanderen dat deze informatie compleet, actueel en/of accuraat is. Eagle Accounting B.V. aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die is ontstaan door gebruikmaking van, vertrouwen in of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze website verstrekte informatie, tenzij er aan de zijde van Eagle Accounting B.V. sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid. Eagle Accounting B.V. geeft geen enkele garantie met betrekking tot deze informatie, noch uitdrukkelijk, noch impliciet, daaronder mede begrepen – maar niet beperkt tot – garanties van prestatie, verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel.

De websites van derden waarnaar op deze website hyperlinks zijn opgenomen, worden niet door Eagle Accounting B.V. beheerst, gemaakt en/of onderhouden. Eagle Accounting B.V. aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die is ontstaan als gevolg van (gebruik van) de inhoud van de gelinkte websites.

Tijdens uw bezoek aan deze website kan Eagle Accounting B.V. persoonsgegevens over u verzamelen, zowel direct (via een verzoek om gegevens aan u) als indirect. Eagle Accounting B.V. zal deze persoonsgegevens uitsluitend aanwenden voor de in dit Privacy statement omschreven doelen en alles in het werk stellen om de verzamelde persoonsgegevens te beschermen. Dit Privacy statement bevat informatie over de doelen die Eagle Accounting B.V. bij de verwerking van gegevens in verband met deze website nastreeft, over het gebruik van cookies en over de wijze waarop u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Doeleinden van gegevensverwerking

Eagle Accounting B.V. verzamelt en verwerkt gegevens over klanten en bezoekers van deze website ten behoeve van haar bedrijfsvoering, om producten en diensten onder de aandacht te brengen en beschikbaar te stellen die voor u van belang kunnen zijn en om webstatistieken te ontwikkelen. De door u verstrekte informatie zal worden gebruikt om zo nodig contact met u op te nemen, bijvoorbeeld om u te informeren over wijzigingen in de functionaliteit van de website of om u diensten aan te bieden waarop u prijs zou kunnen stellen (tenzij u aangegeven hebt geen aanbiedingen van producten en /of diensten te willen ontvangen).

Bijzondere persoonsgegevens

Eagle Accounting B.V. tracht niet via deze internetsite bijzondere persoonsgegevens te verzamelen, zoals informatie omtrent politieke opvattingen, ras, godsdienstige overtuiging, gezondheid, strafrechtelijke gegevens of andere zaken. In gevallen waarin Eagle Accounting B.V. wel tracht dergelijke gegevens te verzamelen, zal u vooraf om toestemming worden verzocht.

Cookies

Wij gebruiken kleine tekstbestanden, “cookies” genaamd, die op uw harde schijf worden geïnstalleerd opdat u onze website op een goede manier kunt benaderen. De meeste websites die u bezoekt maken gebruik van cookies. Indien u niet wilt dat cookies op uw harde schijf worden geplaatst, bieden de meeste browsers de mogelijkheid om het gebruik van cookies uit te sluiten. Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt kan u het registratieproces van deze website niet gebruiken en zijn bepaalde functionaliteiten van deze website mogelijk niet door u te gebruiken. Als u onze website toestaat een cookie op uw harde schijf te laten plaatsen, kan u deze verwijderen na beëindiging van uw bezoek aan onze website.

Om deze web site effectief te kunnen beheren, heeft Eagle Accounting B.V. de mogelijkheid om gegevens die op de operationele systemen aanwezig zijn, anoniem in een log bestand vast te leggen zodat onderscheid gemaakt kan worden op grond van bezoekerscategorieën, bijvoorbeeld op basis van domeintype en het gebruikte navigatieprogramma. Deze statistische gegevens worden in hun geheel aan Eagle Accounting B.V.’s webmasters doorgegeven. Op die manier wordt gewaarborgd, dat uw bezoek aan deze website zo efficiënt mogelijk verloopt en de effectiviteit van de website optimaal blijft.

Type cookies

Session cookies: deze worden op de harde schijf van uw computer geplaatst en blijven daar gedurende het bezoek aan de website. Na het verlaten van de website wordt de cookie gewist.

Persistent cookies: deze worden op de harde schijf van uw computer geplaatst en blijven daar gedurende maar ook na het bezoek aan de website.

Performance cookies: deze verzamelen informatie rond uw gebruik van de website, zoals de webpagina’s die je bezocht hebt en eventuele foutmeldingen; deze cookies verzamelen niet informatie die naar een individu herleidbaar is – de verzamelde informatie van alle gebruikers wordt bij elkaar gevoegd en is anoniem. Dit type cookie wordt gebruikt om de werking van de website te verbeteren.

Functionality cookies: deze maken het voor de website mogelijk om vast te leggen welke keuzes u binnen de website hebt gemaakt, of zorgen ervoor dat speciale opties mogelijk worden (zoals commentaar geven op de website via een blog).

Internetsites van derden

Dit Privacy statement is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden.

Uitoefening van rechten; contact opnemen met P&M Administraties

Vragen over uw omgang met deze website, over inzage en juistheid van informatie die u eerder aan Eagle Accounting B.V. via de website heeft doorgegeven of verzoeken om verouderde informatie te laten verwijderen, kunt u richten aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. (of per gewone post: Eagle Accounting B.V., Mauritslaan 49, 6129 EL, Urmond). Indien u geen marketinginformatie van Eagle Accounting B.V. wilt ontvangen, kunt u dat eveneens kenbaar maken via voormeld (e-mail) adres.

Indien u zich eerder hebt aangemeld voor nieuwsbrieven via e-mail en u wilt deze niet meer ontvangen, dient u zich hiervoor apart af te melden via het desbetreffende site-onderdeel van de nieuwsbrief.

Wijzigingen Privacy Statement

Eagle Accounting B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy statement. Het verdient aanbeveling om dit Privacy statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Eagle Accounting B.V. en persoonsgegevens

Eagle Accounting B.V. neemt het beschermen van persoonsgegevens zeer serieus. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’) hebben wij aangegrepen om ons programma voor databescherming en dataveiligheid opnieuw in te richten. De nieuwe Europese wetgeving heeft een plaats in onze interne procedures, in de opleiding van medewerkers en in de inrichting van processen, systemen en relevante (interne) documentatie.

 

 

 

English

The information on this website is for general information purposes only.

Given the changeable nature of laws, rules, regulations and information in general, and the inherent hazards of electronic communication, there may be delays, omissions or inaccuracies in information contained in this site. Accordingly, the information on this website should not be used as a substitute for consultation with professional advisers. We recommend consulting Eagle Accounting B.V. before making any decision or taking any action.

While we have exercised the greatest possible care in the compilation and maintenance of the information provided on this site, Eagle Accounting B.V. cannot guarantee the completeness, timeliness and/or accuracy of the information. Accordingly, Eagle Accounting B.V. accepts no liability for direct or consequential damage resulting from the use of, reliance on or action taken on the basis of information provided on this website, unless it is a matter of intention or deliberate recklessness on the part of Eagle Accounting B.V.. All information on this site is provided ‘as is’, without Eagle Accounting B.V. giving a warranty of any kind, express or implied, including, but not limited to warranties of performance, merchantability and fitness for a particular purpose. Certain links in this site connect to other websites maintained by third parties. Eagle Accounting B.V. does not control, make or maintain these websites. Accordingly, Eagle Accounting B.V. accepts no liability whatsoever for direct or consequential damage resulting from (the use of) the content of websites to which links are included on this site.

This website and its content are governed by Dutch law on ownership and proprietary right. Nothing from this site or from its content may be reproduced, stored in an electronic data base or made public in any way, either electronically, mechanically, by photocopying, scanning or in any other way without the prior approval of Eagle Accounting B.V., other than for private and non-commercial use.

Eagle Accounting B.V. may collect personal information about you during your visit to this website, which may occur directly (by requesting you for details) or indirectly. Eagle Accounting B.V. will only use this personal data for the purposes described in this Privacy statement and will do everything to protect all collected personal details. This Privacy statement features information about the purpose Eagle Accounting B.V. is trying to serve when processing details relating this website, about the use of cookies and about how you can exercise any rights concerning your personal details.

This disclaimer may change from time to time.

Purpose of data processing

Eagle Accounting B.V. collects and processes data about customers and visitors to this website in order to improve its operations, raise awareness about and supply products and services which may be of interest to you, and to compile internet statistics. If necessary, the information you supply will be used to contact you to inform you about e.g. changes in the functionality of the website or to offer you services which may be of interest to you (unless you have indicated that you do not wish to receive offers about products and/or services).

Specific personal details

Eagle Accounting B.V. does not attempt to gather specific personal details via this website, such as your political views, race, religion, health, criminal convictions, etc. If Eagle Accounting B.V. does attempt to gather such information, you will be requested to provide consent in advance.

Cookies

We use small text files, which referred to as “cookies” and installed on your hard drive so you can access and use our website in the most effective manner. Most websites you visit use such cookies. If you do not want cookies to be placed on your hard drive, most browsers will allow you to deactivate the use of cookies. If you decide to implement this option, you will be unable to use the registration process on this website and will not be able to use certain features available on the site. If you allow our website to place a cookie on your hard drive, you can delete it once you have completed your visit.

In order to effectively manage this website, Eagle Accounting B.V. has made it possible to anonymously include data, which is present in operating systems, in a log file so a distinction can be made between visitors, e.g. based on domain type and used navigation programme. This statistical data is transferred in its entirety to Eagle Accounting B.V.’s web masters. This helps to make your visits to this website as efficient as possible, and maximises the effectiveness of the website itself.

Type cookies

Session cookies: they are placed on the hard drive of your computer and remain there for the course of your visit. They are deleted as soon as you leave the website.

Persistent cookies: they are placed on the hard drive of your computer and remain there for the course of your visit and afterwards too.

Performance cookies: they collect information about how you use the website, like which pages you have visited and any reported errors; these cookies do not collect information which can be traced back to specific individuals – the information relates to all users, is pooled together and is anonymous. Such cookies are used to improve the efficiency of the website.

Functionality cookies: they make it possible for the website to determine which choices you have made on the website, or ensure that special options become available (like commenting about the website via a blog).

Third-party internet sites

This Privacy statement does not apply to the internet sites of third parties, which are connected to this website by way of links.

Exercising your rights; contact Eagle Accounting B.V.

If you have questions about using this website, access to and accuracy of information you have supplied to Eagle Accounting B.V. via the website in the past, or the removal of outdated information, please feel free to contact  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. (or send a letter to: Eagle Accounting B.V. Mauritslaan 49 • 6129 EL • Urmond). If you do not want to receive marketing information from Eagle Accounting B.V., you can mention this to the above-mentioned (e-mail) address.

If you have subscribed to a newsletter in the past but no longer wish to receive it, you must unsubscribe separately in the concerned section of the website.

Changes Privacy Statement

Eagle Accounting B.V. retains the right to make changes to this Privacy statement. We recommend referring to this Privacy statement on a regular basis, so you will be aware of all potential changes.

Eagle Accounting B.V. and Personal Information

Eagle Accounting B.V. takes the protection of personal information seriously. We have adopted the General Data Protection Regulation (GDPR) in order to redesign our programme for data protection and data security. The new European legislation has been incorporated into our internal procedures, the training of our staff and the design of our processes, systems and relevant (internal) documentation.